Inflačný dlhopis

Ochrana úspor pred infláciou bez vysokého rizika


Inflačný dlhopis


Ochrana úspor pred infláciou
bez vysokého rizika

Prečo investovať svoje úspory do protiinflačných dlhopisov?

Stabilný výnos, ktorý pokryje výšku inflácie

Atraktívne výnosy
bez vysokého rizika
aj v dobe vysokej inflácie

Limitovaná ponuka
len do vypredania emisie,
spravidla do niekoľko dní

Prečo investovať svoje úspory do protiinflačných dlhopisov?

Erste Inflačný dlhopis je štruktúrovaný senior dlhopis s päťročnou splatnosťou, ktorý klientom vyplatí istinu pri splatnosti produktu a zároveň ponúka možnosť atraktívneho ročného výnosu prostredníctvom väzby na index HICP eurozóny – Harmonizovaný index spotrebiteľských cien bez tabakových výrobkov.

Inflačné dlhopisy si môžete kúpiť v našich pobočkách, kde vám naši špecialisti a špecialistky radi poradia aj o ďalších možnostiach, ako uchrániť svoje úspory pred infláciou. Dohodnite si s nimi stretnutie na presný čas, ktorý vám vyhovuje.

Podmienky emisie dlhopisu

 • Emitent: Erste Group Bank AG
 • ISIN: AT0000A31PD2
 • Druh: Štruktúrovaný senior dlhopis
 • Podkladový index: HICP
 • Spoluúčasť na raste podkladového indexu: 100 %
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR
 • Emisný kurz: 100,00 %
 • Emisný poplatok: 2 %
 • Upisovacie obdobie: 15. 11. 2022 – 7. 12. 2022
 • Dátum vydania: 8. 12. 2022
 • Dátum splatnosti: 8. 12. 2027
 • Výplata výnosov: ročne
 • Obchodovateľnosť: Viedenská burza
 • Výnos: výkonnosť podkladového indexu, minimálne však 2,35%
 • Emisia: 15 mil.

Dôležité dokumenty

Informácie poskytnuté na tejto stránke nie sú predmetom investičného poradenstva.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s., prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt a Dodatok č. 1 k Základnému prospektu. Schválenie Základného prospektu a jeho dodatku nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt, jeho dodatok, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Konečné podmienky a Súhrn emisie, vrátane jeho častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“, „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Ručiteľa?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám, ktoré sú spojené s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.