Nechaj svoje peniaze zarábať

Šanca ako poraziť infláciu,
ktorá uberá z hodnoty vašich úspor

Jednoducho už od 20 € mesačne

Zvládne to každý. Stačí pár klikov
a automaticky investujete každý mesiac

Bez poplatkov 

Neplatíte žiadne vstupné poplatky
a po 3 rokoch ani výstupné poplatky

Vyberte si fond presne pre vás

LEN
ZAČÍNAM

Chcem investovať do nehnuteľností a som spokojný aj s menším výnosom.  

Erste Realitná
renta

 • odporúčaný investičný horizont: 3 roky a viac
 • doterajšie zhodnotenie:
  0,42 % p. a.

ZLATÁ
STREDNÁ CESTA

Som ochotný podstúpiť riziko
miernych poklesov,
ale zároveň
chcem získať vyšší výnos.

Aktívne
portfólio

 • odporúčaný investičný horizont: 4 a viac
 • doterajšie zhodnotenie:
  0,62 % p. a.

MÁM
ODVAHU

Nebojím sa dočasných, aj vyšších poklesov a chcem mať možnosť získať výrazne vyšší výnos.

Fond maximalizovaných
výnosov

 • odporúčaný investičný horizont: 5 rokov a viac
 • doterajšie zhodnotenie:
  5,54 % p. a.

INVESTUJEM 
DO MEGATRENDOV

Nebojím sa dočasných
poklesov a chcem mať
možnosť
získať vyšší výnos.

Fond
budúcnosti

 • odporúčaný investičný horizont: 5 rokov a viac
 • doterajšie zhodnotenie:
  3,32 % p. a.

Vyberte si fond presne pre vás

Investujte online s Georgeom alebo si dohodnite stretnutie v pobočke

Online cez Georgea

Úplne online bez návštevy pobočky

 

Stretnutie v pobočke

Dohodnite si stretnutie v najbližšej pobočke

Všetko o investovaní v skratke

Pozrite si návod, ako jednoducho investovať cez Georgea

Vybrané fondy z našej ponuky

Odpovede na najčastejšie otázky o investovaní

Slovník pojmov zo sveta investícií
 

Upozornenie: Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút fondu, predajný prospekt fondu a kľúčové informácie pre investorov.

Podielové fondy AM SLSP spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Prezentované scenáre sú odhadom budúcej výkonnosti na základe dôkazu z minulosti, čo sa týka spôsobu, akým sa táto investícia mení, a/alebo aktuálnych trhových podmienok, a nie sú presným ukazovateľom. To, čo získate, sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti trhu a doby, na ktorú si investíciu/produkt ponecháte. Budúca výkonnosť je predmetom zdanenia, ktoré závisí od osobnej situácie každého investora a ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Pri výpočte budúcej výkonnosti boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk