Investičné sporenie


Pravidelné investovanie od 20 € mesačne. Bez poplatkov.
Nechaj to na Georgea!

Investičné sporenie


Pravidelné investovanie od 20 € mesačne. Bez poplatkov.
Nechaj to na Georgea!

Nechaj svoje peniaze zarábať


Za 5 rokov sme dosiahli výnos až 6,86 % ročne.

Jednoducho už od 20 € mesačne


Na pár klikov cez apku George.

Bez poplatkov


Pravidelne investujte bez vstupných poplatkov.

Investovať môžeme do týchto fondov

  • Očakávané zhodnotenie: 4,5 %
  • Odporúčaný investičný horizont: 5 rokov a viac
  • Výnos vo fonde prinášajú starostlivo vyberané akciové tituly s nadštandardným potenciálom

Prečo si vybrať Fond maximalizovaných výnosov?
Získavate možnosť podielať sa na úspechu renomovaných finančných spoločností, ktorá umožňuje dosiahnuť vyšší výnos.

  • Očakávané zhodnotenie: 1,3 %
  • Odporúčaný investičný horizont: 3 roky a viac
  • Konzervatívne investovanie, ktoré prináša rovnomerný výnos bez väčších výkyvov

Prečo si vybrať Eurový dlhopisový fond?
Prináša zhodnocovanie peňazí bez výraznejšieho kolísania so stabilnou mierou zhodnotenia.

  • Očakávané zhodnotenie: 2,5 %
  • Odporúčaný investičný horizont: 4 a viac rokov
  • Vyvážené investovanie do toho najlepšieho z akciových dlhopisových investícií

Prečo si vybrať Aktívne portfólio?
Investujete vyvážene a môžete zhodnotiť peniaze efektívnejšie pri vyrovnanom pomere výnosu a rizika.

Investičná kalkulačka

Výber fondu

Investícia

Očakávané zhodnotenie v %

Očakávané zhodnotenie v €

Očakávaná nasporená suma

Podielové fondy SPORO Eurový dlhopisový fond, SPORO Aktívne portfólio, SPORO Globálny akciový fond, SPORO Fond maximalizovaných výnosov, SPORO ŠIP Klasik, SPORO ŠIP Balans a SPORO ŠIP Aktív spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Podielové fondy SPORO ŠIP Klasik, SPORO ŠIP Balans a SPORO ŠIP Aktív sú zbernými fondmi, pričom minimálne 85 % majetku v týchto zberných fondoch je nepretržite investovaných do podielových listov príslušného hlavného fondu. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.

Investujte s Georgeom online alebo navštívte našu pobočku