Slovník pojmov

 • Celková investovaná suma – suma všetkých investovaných (vložených) peňazí klienta.
 • Cena – hodnota jedného podielu fondu vyjadrená v eurách.
 • Emitent – spoločnosť, ktorá vydáva podielový list.
 • Fond – podielový fond, do ktorého klient investoval (vložil peniaze).
 • ISIN – medzinárodné označenie cenného papiera.
 • KIID – dokument, ktorý stručne popisuje do čoho fond investuje, aké sú vstupné a výstupné poplatky, minulú výkonnosť a náklady.
 • Množstvo – počet podielov fondu, ktoré klient kúpi za investovanú sumu. 
  Príklad: investovaná suma 500 €, cena jedného podielu fondu 1 €. Klient kúpi 500 ks podielov pri danej investovanej sume a cene za jeden podiel.
 • Priemerná nákupná cena – priemerná cena, za ktorú klient nakúpil svoje podiely/cenný papier.
 • Titul – typ cenného papiera (napr. fond, akcia, dlhopis...).
 • Trhová hodnota – hodnota cenných papierov (fondy, dlhopisy, akcie...), ktoré klient kúpil. Je vypočítaná s poslednou známou cenou.
 • +/- od nákupu vrátane ziskov – rozdiel medzi predajnou cenou na jeden podiel fondu a nákupnou cenou. Môže byť vyjadrená v eurách aj v percentách. Nezahŕňa poplatky, či prípadnú zrážkovú daň.
 • Majetkový účet účet, na ktorom sú vedené cenné papiere klienta.
 • Účet vysporiadania bežný účet klienta, z ktorého sa odúčtujú peniaze pri pokyne na nákup a pripíšu peniaze pri pokyne na predaj.
 • Nominálna hodnota – počiatočná hodnota fondu.
 • Obchodné miesto/burza/trh – miesto, kde sa zrealizuje obchod.