Slovník pojmov

 • Celková investovaná suma – suma všetkých investovaných (vložených) peňazí klienta.
 • Cena – hodnota jedného podielu fondu vyjadrená (v eurách).
 • Emitent – spoločnosť, ktorá vydáva podielový list.
 • Fond – podielový fond, do ktorého klient investoval (vložil peniaze).
 • Investovaná suma celkom – celková suma, ktorú klient vložil do fondu (v eurách).
 • ISIN – medzinárodné označenie cenného papiera.
 • KIID – Stručne popisuje do čoho fond investuje, aké sú vstupné a výstupné poplatky, minulú výkonnosť, poplatky a náklady.
 • Množstvo – počet podielov fondu, ktoré klient kúpi za investovanú sumu. Príklad: investovaná suma 500 €, cena jedného podielu fondu 0,052185 €. Klient kúpi 26 ks podielov pri danej investovanej sume a cene za jeden podiel.
 • Priemerná nákupná cena – priemerná cena za ktorú klient nakúpil svoje podiely/cenný papier.
 • Titul – názvov cenného papiera (napr. fond, akcia, dlhopis..).
 • Trhová hodnota – hodnota všetkých cenných papierov (fondy, dlhopisy, akcie..), ktoré klient kúpil. Hodnotu získame prepočítaním poslednou známou cenou.
 • Zisk/strata bez nákladov, výnosov a daní – rozdiel medzi cenou za ktorú je predný jeden podiel fondu a cenou za ktorú sa nakúpil jeden podiel. (vyjadrená v eurách aj v percentách). Nezahŕňa poplatky, či prípadnú zrážkovú daň.