4 typy investorov:
Aké výsledky majú rozličné prístupy?

Investovanie a inflácia

O úspechu v investovaní nerozhoduje len to, koľko peňazí si naň vyhradíte. Svoju úlohu v ňom zohráva aj vaša povaha, odvaha a prístup k riziku. Na príklade štyroch rôznych investorských typov rýchlo pochopíte, čo tým myslíme. 

Všetci naši investori a investorky si investične sporia po 50 eur mesačne do AM SLSP Fondu maximalizovaných výnosov (FMV). Každý z nich začal investične sporiť 1. mája 2017, čiže investovali počas rovnakého obdobia, vždy na začiatku mesiaca. Všetci plánovali investovať minimálne počas piatich rokov.

Trhy, a teda aj výkonnosť fondu je premenlivá. Raz rastie, inokedy klesá. S investovaním je práve preto vždy spojené isté riziko. Vždy je to niečo za niečo – musíme prijať riziko, pretože bez neho nie je možný zisk.

Hlavným rozdielom medzi našimi štyrmi investormi a investorkami je ich rozličné správanie pri zmenách a hlavne pri poklese výkonnosti fondov. Podľa toho sme ich aj pomenovali:

Odvážny investor

Peter sa poklesov sa nezľakol, naopak, zbadal v nich príležitosť. K pravidelnému sporeniu preto pridal aj tri mimoriadne investície.


Ako sporil do fondu 
Odvážny investor

Fond: AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
Doba: 5 rokov
Pravidelná investícia: 50 €
Mimoriadna investícia 26. decembra 2018:  500 €
Mimoriadna investícia 23. marca 2020:  500 €
Mimoriadna investícia 11. mája 2022:  500 €
Poplatky: vstupný poplatok 0 % za pravidelné aj mimoriadne investície

 

Investor – realista

Jana investovala stabilne a pravidelnosť jej investičného sporenia nenarušili ani obdobia poklesov. 


Ako sporil do fondu Investor – realista

Fond: AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
Doba: 5 rokov
Pravidelná investícia: 50 €
Poplatky: vstupný poplatok 0 %

 

Opatrný investor

Pri výrazných poklesoch sa Zuzana rozhodla svoje investičné sporenie prerušiť. Ako sa ukázalo, toto zaváhanie jej investíciám nepomohlo.


Ako sporil do fondu Opatrný investor

Fond: AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
Doba: 5 rokov
Pravidelná investícia: 50 €
Prerušenie sporenia: na 5 mesiacov od 2. marca 2020 do augusta 2020 (peniaze nevybral)
Poplatky: vstupný poplatok 0 %

 

Investor s obavami

Jozef sa pri veľkých poklesoch z obavy o svoje peniaze rozhodol s investovaním prestať už po troch rokoch. Nakoniec sa mu to však veľmi neoplatilo a predišiel skôr zisku, než strate.


Ako sporil do fondu Opatrný investor

Fond: AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
Plánovaná doba: 5 rokov
Pravidelná investícia: 50 €
Ukončenie sporenia: peniaze vybral 1. júna 2020
Poplatky: vstupný poplatok 0 %, výstupný poplatok 0 %, pretože peniaze vybral po 3 rokoch

 

Najväčší výnos dosiahol práve odvážny investor, ktorý sa poklesov nezľakol. Naopak obdobie poklesu využil ako príležitosť na vyššie zhodnotenie investície. Za rovnakú sumu mohol lacnejšie nakúpiť viac podielov, ktoré následne pri raste získali na hodnote. Aj investorke – realistke sa oplatilo držať sa svojich plánov počas celého investičného horizontu, keď ani počas fázy poklesov do investície nezasiahla. 

Opatrná investorka pre prerušenie sporenia prišla o príležitosť zhodnotiť svoje peniaze viac. Investorovi s obavami sa investičné sporenie až tak neoplatilo, keďže svoje peniaze vybral predčasne. Investíciu zhodnocoval len tri roky, na rozdiel od ostatných investorov, ktorí zotrvali päť rokov, a preto získal ročný výnos 6,7 % za tri roky. Ďalšie dva roky mu tým, že už nebol investorom, nepriniesli žiaden výnos z fondov.

* Investor svoj vklad vybral 1. júna 2020, a teda zhodnotenie je len za tri roky.

 

Príklad štyroch typov investorov a investoriek ukazuje, aké dôležité je pri investovaní nepodľahnúť emóciám a strachu, že prídeme o svoje peniaze. Svoje financie zhodnotí len ten, kto chce investovať dlhodobo a pravidelne – a v svojom rozhodnutí aj vytrvá počas celého plánovaného investičného horizontu.

 

Upozornenie: Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút fondu, predajný prospekt fondu a kľúčové informácie pre investorov. Uvedený podielový fond spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Zobrazené dosiahnuté historické zhodnotenie z pravidelného investovania do uvedených fondov bolo určené na základe výpočtu pomocou metódy XIRR (Vnútorná výnosová výnosnosť) za zvolené obdobie. Dosiahnuté zhodnotenie predstavuje hrubý výnos očistený o správcovský poplatok bez zohľadnenia akýchkoľvek ďalších poplatkov a daní spojených s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk.