Keď úroky rastú, cena dlhopisov klesá. Stačí však vydržať do splatnosti

Investovanie a inflácia

Dlhopis ako tradičný investičný nástroj je kráľom investičného sveta. Je považovaný za relatívne bezpečnú investíciu. Očakávame pri ňom, že ak ho držíme do splatnosti, dostaneme pri maturite naspäť istinu, za ktorú sme dlhopis nakúpili. Navyše nám emitent zaplatí každý rok aj kupón, čiže „úrok za pôžičku“.

Podobne výnimočné ako aktuálne zmeny na akciových trhoch sú aj zmeny úrokových sadzieb, ktoré ovplyvňujú hodnotu dlhopisov vo fondoch. Takúto zmenu sme nevideli už desaťročia.

Od 90. rokov 20. storočia nemecké štátne dlhopisy (referenčné sadzby eura) neustále klesali. To viedlo k stabilnému príjmu z kupónov a ďalším ziskom z rastu hodnoty dlhopisov (pozitívneho precenenia). Očakávané zvýšenie sadzieb v eurozóne poslalo výnosy na 10-ročných nemeckých štátnych dlhopisoch z -0,5 % na približne 2 %. Tento nárast výnosov spôsobil precenenie hodnoty dlhopisov nadol.

Prečo dlhopisy klesajú?

Ak ste si kúpili dlhopis pred rokom, bol vám sľúbený výnos napríklad 0,2 %. V tom čase ste museli zaplatiť 1 000  eur, aby ste dostali 0,2 %. Dnes sú výnosy vyššie, a ak si teraz kúpite podobný dlhopis za 1 000 eur, získate 2 %. Čo to znamená pre váš minuloročný dlhopis s výnosom 0,2 %? Zaplatili by ste aj dnes za taký dlhopis 1 000 eur?

Nie, keďže má nižší výnos, zaplatili by ste menej, povedzme 900 eur, pretože za rovnakú cenu si môžete kúpiť nový dlhopis s vyšším výnosom. Presne toto sa stalo na dlhopisových trhoch. Ceny dlhopisov klesali, ich výnosy narástli. Preto klesali aj ceny našich dlhopisových fondov.

Ak je dnes hodnota dlhopisu, do ktorého som investoval 1000 eur, momentálne 900 eur, znamená to, že mi nebude vyplatená celá istina? 

Nie. Pri dlhopisoch je kľúčový termín splatnosti. Pri splatnosti dlhopisu za štandardných podmienok dostanete naspäť vždy 100 % istiny + sľúbený výnos. Najhoršie, čo môžete urobiť, je teraz predať dlhopis pred jeho termínom splatnosti.

Pri fondoch je to podobné, len sa priemeruje viacero dlhopisov naraz a sledujeme priemernú dobu do termínu splatnosti a priemerný výnos. Aktuálne vyššie sadzby síce cenu dlhopisov stlačili nadol, ale fond, ktorý je majetkom investorov, dostane kupóny a istinu naspäť. Tie môže potom opäť investovať, ale tentokrát do dlhopisov s oveľa vyšším výnosom.

V oboch našich dlhopisových fondoch Euro Plus FondEurový dlhopisový fond je hodnota priemerného výnosu do splatnosti kladná. Znamená to, že ak počkáte dostatočný čas, hodnota podielov sa vráti do zelených čísel a vy nebudete zbytočne v strate. 


Prečítajte si podrobnejšie, ako naše investičné riešenia ovplyvňuje aktuálna situácia:

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.