Čo hýbalo trhmi od začiatku roka 2022

Investovanie a inflácia

Prvých päť mesiacov roka 2022 investorov veľmi nepotešilo. Krivka výnosov viac padala než stúpala a často ste videli znehodnotenie investícií. Pozrite si, aké svetové a ekonomické udalosti stáli za pohybmi na investičnom grafe.

Kliknite na časť grafu, aby ste videli, aké udalosti ho v tom čase ovplyvnili.

Riziko poklesov je neoddeliteľnou súčasťou investovania. Investorov a investorky možno podľa ich vzťahu k riziku rozdeliť na štyri typy. V ktoromkoľvek z nich sa vidíte, mali by ste brať do úvahy dlhodobý investičný horizont. Aj keď v nejakom období hodnota vašich investícií môže klesať, história ukazuje, že skôr či neskôr nastane otočenie vývoja priaznivým smerom.

Obdobie poklesu môžete dokonca vnímať ako príležitosť. Napríklad pri investičnom sporení v pravidelných intervaloch za rovnakú sumu lacnejšie nakúpite viac podielov. Tie pri fáze rastu získavajú na hodnote.

Upozornenie: Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút fondu, predajný prospekt fondu a kľúčové informácie pre investorov. Uvedený podielový fond spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Zobrazené dosiahnuté historické zhodnotenie z pravidelného investovania do uvedených fondov bolo určené na základe výpočtu pomocou metódy XIRR (Vnútorná výnosová výnosnosť) za zvolené obdobie. Dosiahnuté zhodnotenie predstavuje hrubý výnos očistený o správcovský poplatok bez zohľadnenia akýchkoľvek ďalších poplatkov a daní spojených s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk.