Zodpovedné investovanie ešte nepovedalo posledné slovo

Investovanie a inflácia

Zmiešaným fondom sa nedarí aj preto, že obsahujú kombináciu rôznych aktív, čo môžu byť dlhopisy, akcie, ale aj investície na realitnom alebo komoditnom trhu. Pri zmiešaných fondoch zvyčajne platí, že pokiaľ sa nedarí jednej triede aktív, stratu dobehne iná. Aktuálny pokles však zasiahol väčšinu aktív, a teda neušetril ani tieto fondy.

Akcie a dlhopisy sú najlikvidnejšie a najrozšírenejšie triedy aktív a predstavujú 70 – 90 %, niekedy dokonca 100 % (v prípade AM SLSP Fondu zodpovedného investovania) našich zmiešaných fondov. Aj ich pokles bol spôsobený infláciou, nepokojmi na Ukrajine či avizovaným zvyšovaním sadzieb. 

Zachráni ma ESG pred dianím na trhoch?

AM SLSP Fond zodpovedného investovania investuje prevažne do jednotlivých dlhopisov a akcií, čím sa líši od ostatných AM SLSP fondov. Neponúka širokú diverzifikáciu do alternatívnych investícií, komodít alebo nehnuteľností ako iné zmiešané fondy s viacerými aktívami.

Bez ohľadu na to, či ide o ESG fond alebo nie, je zmena cien spôsobená rovnakými faktormi, ktoré spôsobili poklesy cien akcií a dlhopisov a prejavili sa na výkonnosti, ktorú pozorujeme od začiatku roka. Fond je v našej ponuke najnovším a na trhu je len jeden rok. Znamená to, že pri ňom ešte žiadny klient nemohol dodržať odporúčaný investičný horizont, preto pri ňom platí dlhodobejšia orientácia viac než pri ktoromkoľvek inom fonde.

Za posledné roky sa ukázalo, že ESG aktíva (dlhopisy/akcie) majú tendenciu mať „greenium“ oproti ostatným aktívam. „Greenium“ je prémia, ktorú sú investori ochotní zaplatiť za aktívum, pretože veria v jeho dlhodobé (finančné) výhody.

Najmä pri trhových korekciách poháňaných vonkajšími vplyvmi má „greenium“ prémia tendenciu klesať, čím sú investície do ESG aktív lacnejšie. „Greenium“ dokazuje, že investori a trhy stále veria v ESG, pričom súčasné krízy a zmeny, ktorým čelíme, toto hodnotenie nezmenili.


Prečítajte si podrobnejšie, ako naše investičné riešenia ovplyvňuje aktuálna situácia:

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.