Aké udalosti ovplyvnili investície od začiatku roka 2022? Zistiť za 3 minúty

Ochráňte svoje peniaze pred infláciou

Zhodnoťte svoje úspory tak, aby konečne reálne zarábali.

Už od 150 eur 

Nízka minimálna investícia.
Môžete začať aj s malou sumou

Online z pohodlia domova

Vybavíte komplet
cez Georgea

Ako funguje jednorazové investovanie?

Príklad: Vklad klienta 1 000 € do fondu AM SLSP Aktívne portfólio

V pobočke alebo v Georgeovi investujete do fondu 1 000 € a my vám vydáme podiely. Každý fond zverejňuje cenu podielu, za ktorú kúpite alebo predáte podiely fondu.

24. januára 2021 bola hodnota jedného podielu fondu AM SLSP Aktívne portfólio 0,045468 eur. Vstupný poplatok pri jednorazovej investícii je 1,5 %. Preto ste nakúpili 21 663 ks a stali ste sa tak spolumajiteľom každej akcie či dlhopisu vo fonde.

K 10. januáru 2022 mal jeden podiel hodnotu 0,04814 eur a za ten čas vaša investícia zarobila 5,87 %. Prehľad o tom, ako sa darí vašej investícií máte vždy v apke George.

Vyberte si ten najvhodnejší fond práve pre vás

Vyšší zisk môžete dosiahnuť tak, že podstúpite aj vyššie riziko. Poznáte to, risk je zisk. Ak teda viete, že peniaze budete potrebovať až za dlhý čas, môžete investovať aj do fondov s primeranou mierou rizika.

LEN
ZAČÍNAM

Nechcem príliš riskovať s možnými poklesmi a som spokojný aj s menším výnosom.
 

Global
Renta

 • vstupný poplatok: 1,00 %
 • výstupný poplatok: 0 %
 • odporúčaný investičný horizont: 4 roky a viac
 • doterajšie zhodnotenie:
  0,80 % p. a.

ZLATÁ STREDNÁ CESTA

Som ochotný podstúpiť riziko miernych poklesov, ale zároveň chcem získať vyšší výnos.
 

Aktívne
portfólio

 • vstupný poplatok: 1,5 %
 • výstupný poplatok: 0 %
 • odporúčaný investičný horizont: 4 roky a viac
 • doterajšie zhodnotenie:
  1,47 % p. a.

MÁM
ODVAHU

Nebojím sa dočasných, aj vyšších poklesov a chcem mať možnosť získať výrazne vyšší výnos.
 

Fond maximalizovaných výnosov

 • vstupný poplatok: 2,0 %
 • výstupný poplatok: 0 %
 • odporúčaný investičný horizont: 5 rokov a viac
 • doterajšie zhodnotenie:
  7,35 % p. a.

INVESTUJEM 
DO MEGATRENDOV

Nebojím sa dočasných poklesov a chcem mať
možnosť získať
vyšší výnos.
 

Fond
budúcnosti

 • vstupný poplatok: 2,0 %
 • výstupný poplatok: 0 %
 • odporúčaný investičný horizont: 5 rokov a viac
 • doterajšie zhodnotenie:
  4,02 % p. a.

Vyberte si ten najvhodnejší fond práve pre vás

Vyšší zisk môžete dosiahnuť tak, že podstúpite aj vyššie riziko. Poznáte to, risk je zisk. Ak teda viete, že peniaze budete potrebovať až za dlhý čas, môžete investovať aj do fondov s primeranou mierou rizika.

Vyberte si ten najvhodnejší fond práve pre vás

Vyšší zisk môžete dosiahnuť tak, že podstúpite aj vyššie riziko. Poznáte to, risk je zisk. Ak teda viete, že peniaze budete potrebovať až za dlhý čas, môžete investovať aj do fondov s primeranou mierou rizika.

Investujte online s Georgeom alebo si dohodnite stretnutie v pobočke

Online cez Georgea

Úplne online bez návštevy pobočky

 

Stretnutie v pobočke

Dohodnite si stretnutie v najbližšej pobočke

Ako jednorazovo investovať cez Georgea

Upozornenie: Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút fondu, predajný prospekt fondu a kľúčové informácie pre investorov.

Podielové fondy AM SLSP spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Prezentované scenáre sú odhadom budúcej výkonnosti na základe dôkazu z minulosti, čo sa týka spôsobu, akým sa táto investícia mení, a/alebo aktuálnych trhových podmienok, a nie sú presným ukazovateľom. To, čo získate, sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti trhu a doby, na ktorú si investíciu/produkt ponecháte. Budúca výkonnosť je predmetom zdanenia, ktoré závisí od osobnej situácie každého investora a ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Pri výpočte budúcej výkonnosti boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk