Investičné sporenie pre deti


Správna forma investovania pre šťastnú budúcnosť vašich detí

Investičné
sporenie
pre deti


Správna forma investovania
pre šťastnú budúcnosť
vašich detí

Možnosť získať vyšší výnos

S pravidelným investovaním získa vaše dieťa viac ako na vkladných knižkách

Už od 20 € mesačne

Aj z malej sumy môže byť za niekoľko rokov slušná kopa peňazí na štart do života

Bez poplatkov 

Neplatíte vstupné poplatky a nemusíte mať u nás osobný účet

Príklad na základe reálne dosiahnutých výsledkov fondu

Svojmu dieťaťu ste po narodení – 1. 6. 2007 založili investičné sporenie do Fondu maximalizovaných výnosov v mesačnej výške 20 €.

Dnes má 14 a pol ročné dieťa na svojom investičnom účte*:

  • Celková vložená suma: 3 580,- €
  • Ročné zhodnotenie: 5,092 %
  • Zhodnotenie v eurách za celú dobu investičného sporenia: 3 901,35 €
  • Celková nasporená suma: 7 481,35 €

Výpočet je za 179 mesiacov a predstavuje reálne zhodnotenie na základe doterajších výsledkov. Tieto nie sú zárukou budúceho zhodnotenia.

*Údaje k 1. 3. 2022

Prečo je investičné sporenie vhodná voľba práve pre vaše deti?

Je výhodnou alternatívou k detským vkladným knižkám a klasickému sporeniu

Máte možnosť získať vyšší výnos než na klasickom sporení alebo termínovanom vklade. Inak vaše peniaze môžu strácať svoju hodnotu. Neobávajte sa poklesov. Akékoľvek výkyvy hodnôt vami zvoleného fondu sú pri sporení 10 až 20 rokov zanedbateľné.

Byť od malička dobre pripravený na štart do života

Investovaním môžete najviac získať ak začnete čo najskôr. Keď vaše dieťa vstúpi do dospelosti, môže vďaka vášmu rozhodnutia získať peknú sumu peňazí. Na štúdium či štart do života 😊

Aj z malej sumy, môže byť raz slušná kopa peňazí

Dlhodobé a pravidelné investovanie v menších sumách (od 20 € mesačne) zmierňuje riziko prípadných poklesov na finančných trhoch a zároveň umožňuje získať na ich raste.

Je to jednoduché

Stačí si dohodnúť stretnutie v pobočke. Pripravte si len rodný list dieťaťa. Sporenie vybavíte aj bez prítomnosti dieťaťa v pobočke. 👶 Nie je potrebné mať u nás účet. Naši odborníci vám všetko vysvetlia a poradia. Tešíme sa na vás.

Rezervujte si stretnutie

Stretnutie v pobočke

Dohodnite si stretnutie v najbližšej pobočke

Čo učiť deti, aby sa v dospelosti neutopili vo finančných problémoch?

Finančné záležitosti sa netýkajú iba dospelých. S eurami prichádzajú do kontaktu aj deti – niektoré peniazom rozumejú viac, iné menej a všetky sa potrebujú naučiť ako hospodáriť.

Pozvanie do KLUBU RODIČOV prijal Michal Orlovský – zodpovedný za  správu majetku klientov Slovenskej sporiteľne. Reláciu moderuje Andrea Šprochová.

Podielový fond AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov je otvoreným podielovým fondom a spravuje ho spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Prezentované scenáre sú odhadom budúcej výkonnosti na základe dôkazu z minulosti, čo sa týka spôsobu, akým sa táto investícia mení, a/alebo aktuálnych trhových podmienok, a nie sú presným ukazovateľom. To, čo získate, sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti trhu a doby, na ktorú si investíciu/produkt ponecháte. Budúca výkonnosť je predmetom zdanenia, ktoré závisí od osobnej situácie každého investora a ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Pri výpočte budúcej výkonnosti boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Uvedené dosiahnuté historické zhodnotenie z pravidelného investovania do AM SLSP Fondu maximalizovaných výnosov bolo určené na základe výpočtu pomocou metódy IRR (Vnútorná výnosová výnosnosť) za obdobie posledných 179 kalendárnych mesiacov k 1. 10. 2021. Dosiahnuté zhodnotenie predstavuje hrubý výnos očistený o správcovský poplatok bez zohľadnenia akýchkoľvek ďalších poplatkov a daní spojených s investovaním do podielových fondov Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk.