Fyzické osoby (nepodnikatelia, daňoví rezidenti SR) – prehľad zdanenia vybraných príjmov

* V prípade, ak príjem plynie zo zahraničia, zdanenie sa vykoná cez daňové priznanie.

** Platí pre dividendy z hospodárskeho výsledku začínajúceho najskôr 1.1.2017 alebo za zdaňovacie obdobie do 31.12.2003 vyplatené v zdaňovacom období začínajúcom najskôr 1.1.2017.

*** Špecifický investičný produkt, napr. rôzne druhy ETF, je vždy potrebné posúdiť z daňového pohľadu v konkrétnom prípade.

**** Príjem z predaja CP je plne oslobodený pokiaľ bol CP prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obdobnom zahraničnom regulovanom trhu a zároveň uplnynula doba 1 rok od ich nadobunutia a zároveň doba medzi prijatím na regulovaný trh a predaj taktiež presiahla 1 rok. Oslobodenie príjmov z predaja CP do 500 € (okrem príjmov z derivátových operácií). Oslobodené príjmy z predaja CP, opcií, derivátových operácií, ktoré plynú z dlhodobého investičného sporenia po splnení podmienok (sporenie na dobu minimálne 15 rokov a výška investície je maximálne 3 000 € ročne) vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia. V prípade OKF je daňovým výdavkom suma splateného príspevku (potrebné detailné posúdenie).